Diese Seite mit anderen teilen ...

Informationen zum Thema:
Forum:
Hongarije Forum
Beiträge im Thema:
2
Erster Beitrag:
vor 7 Monaten, 1 Woche
Letzter Beitrag:
vor 7 Monaten, 1 Woche
Beteiligte Autoren:
Moderator.

Verkeersboetes in Hongarije

Startbeitrag von Moderator. am 18.10.2017 08:56

Boeteafhandeling

In de Hongaarse verkeerswet zijn minimum- en maximumbedragen voor verkeersovertredingen vastgesteld
.
Boetes kunnen direct contant worden betaald. Er kan ook met een bankpas of creditcard betaald worden indien de politie over een pinapparaat beschikt. Er moet een betaalbewijs worden verstrekt.

De boete moet in ieder geval binnen 30 dagen op het postkantoor of met een bankoverschrijving worden betaald.

Voor een viertal overtredingen is een streng handhavingsbeleid vastgesteld: het niet gebruiken van veiligheidsgordels, rijden onder invloed, snelheidsoverschrijdingen en rijden door rood licht.

Na bekeuren op kenteken, bijvoorbeeld flitsen, wordt de bekeuring naar het huisadres gestuurd. Via een website die wordt vermeld op de bekeuring is eventueel fotobewijs te bekijken na ingeven van het bekeuringsnummer.


Puntenrijbewijs

Hongarije kent een strafpuntensysteem bij verkeersovertredingen, maar dit geldt niet voor buitenlanders.

Waarborgsom

Van buitenlanders kan betaling van een waarborgsom worden verlangd ter hoogte van de te verwachten boete plus procedurekosten als er beroep wordt aangetekend tegen de boete.

Het voertuig kan in beslag worden genomen totdat de boete is betaald. Wanneer het voertuig wordt opgehaald maar de boete nog niet is betaald, worden de voertuigdocumenten en de boete overgedragen aan Nederland.

Aansprakelijkheid

Behalve in het geval waarin de betrokken bestuurder wordt aangehouden, is de kentekenhouder aansprakelijk en verantwoordelijk voor het betalen van de boete, tenzij hij aantoont dat zijn voertuig door een ander tegen zijn wil is gebruikt, bijvoorbeeld bij diefstal.

Voor overtredingen die strafrechtelijk worden afgehandeld, is de bestuurder aansprakelijk.

Arrestatie

In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Boetetarieven

Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

Wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h

Overschrijding van 15 tot 25 km/h: vanaf HUF 30.000.
Overschrijding van 25 tot 35 km/h: vanaf HUF 45.000.
Overschrijding van 35 tot 45 km/h: vanaf HUF 60.000.
Overschrijding van 45 tot 55 km/h: vanaf HUF 90.000.
Overschrijding van 55 tot 65 km/h: vanaf HUF 130.000.
Overschrijding van 65 tot 75 km/h: vanaf HUF 200.000.
Overschrijding van meer dan 75 km/h: vanaf HUF 300.000.

Wegen met een maximumsnelheid tot 90 km/h

Overschrijding van 15 tot 30 km/h: vanaf HUF 30.000.
Overschrijding van 30 tot 45 km/h: vanaf HUF 45.000.
Overschrijding van 45 tot 60 km/h: vanaf HUF 60.000.
Overschrijding van 60 tot 75 km/h: vanaf HUF 90.000.
Overschrijding van 75 tot 90 km/h: vanaf HUF 130.000.
Overschrijding van 90 tot 105 km/h: vanaf HUF 200.000.
Overschrijding van meer dan 105 km/h: vanaf HUF 300.000.

Door rood licht rijden

Vanaf HUF 50.000.

Overtreding inhaalverbod

Vanaf HUF 100.000.

Overschrijden doorgetrokken streep

Vanaf HUF 100.000.

Parkeerovertreding

Vanaf HUF 5.000.

Niet verlenen van voorrang

Vanaf HUF 50.000.

Rijden zonder veiligheidsgordel of kinderbeveiligingsmiddel

Vanaf HUF 10.000.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

Vanaf HUF 15.000.

Geen verlichting overdag

Buiten de bebouwde overdag zonder dimlicht rijden: vanaf HUF 10.000.

Rijden onder invloed

Afhankelijk van het promillage: vanaf HUF 100.000.

Meer dan 0,8‰: tevens gevangenisstraf en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid.

Diversen

Rijden op tolwegen zonder geldig ticket

Maximaal HUF 100.000.

Niet dragen veiligheidshesje buiten de bebouwde kom 's nachts of bij slecht zicht

Vanaf HUF 30.000.

Rijden in een beschermd natuurgebied zonder vergunning

Vanaf HUF 150.000.

Rijden in een verkeersluwe zone

Vanaf HUF 30.000.

[www.anwb.nl]

Antworten:

PROCEDURE

Volgens Amendement Nr. 28/2001 (12.05) van het Decreet van het Hongaars Ministerie van Binnenlandse Zaken Nr. 10/200 (02.23) betreffende de betalingsmodaliteiten van de boetes vanaf 01.01.02, zal bij elke overtreding, de toezichthoudende overheid ter plaatse een genummerd formulier invullen met de personalia van de auteur van de inbreuk (naam, nationaliteit, geboortedatum en –plaats, naam van de moeder, adres van de woonplaats, identiteitskaarttype en –nummer, kentekenplaat van het voertuig, nummer van het rijbewijs, de datum en de plaats van de inbreuk, een korte omschrijving van de inbreuk, het bedrag van de boete, de handtekening van de toezichthoudende overheid en van de auteur van de inbreuk).

Om de boete te vereffenen, ontvangt hij een stortingsformulier met vermelding van het over te maken bedrag binnen 30 dagen, op straffe van onmiddellijke uitwijzing uit het land en weigering om nadien het land nog in te komen. Zodra de auteur van de inbreuk het formulier tekent, kan hij noch de inbreuk, noch het bedrag van de boete nog betwisten.

Op de keerzijde van het formulier, vindt hij onderaan volgende informatie in het Engels en het Duits:

Informatie voor de betrokken persoon:

“Door dit formulier te tekenen, aanvaard ik de opgelegde boete te betalen op de plaats van de inbreuk binnen 30 dagen. Indien de boete niet werd vereffend binnen 30 dagen en dat andere gerechtelijke voorwaarden werden gesteld, kan de boete meteen worden verpand – of indien dit niet mogelijk is – geïnd of vervangen door werken van openbaar nut (een dag werken tegen 5.000 Ft) of door een arrestatie (een dag voor 1.000 – 3.000 Ft). De beslissing betreffende de openbare werken wordt genomen door de overheid belast met de administratieve sancties (tussenkomst van een notaris op de plaats van het vaste adres of woonplaats). De beslissing tot arrestatie wordt genomen door de Rechtbank. Elke buitenlandse ingezetene die de boete niet heeft vereffend binnen 30 dagen, kan het voorwerp uitmaken van een weigering tot toegang of verblijf in Hongarije. Na te zijn ingelicht over de gerechtelijke gevolgen van de boete en ze aanvaard te hebben, mag hij geenszins een gerechtelijk beroep aantekenen.

Ik erken een inbreuk te hebben begaan op een administratief reglement, ik aanvaard de opgelegde boete en ik erken kennis genomen te hebben van deze informatie en een stortingsformulier ontvangen te hebben.”

Bovenstaande minnelijke schikking kan alleen gebeuren met het akkoord van de beboete persoon. De bestuurder, auteur van de inbreuk, is geenszins verplicht het genummerde formulier betreffende de verweten inbreuk te tekenen, indien hij niet erkent ze begaan te hebben of indien hij het bedrag van de boete betwist. In dit geval, zal de toezichthoudende overheid hem aanklagen en wordt een procedure volgens de wettelijke bepalingen opgestart.

Te noteren echter dat in het geval van een minnelijke schikking de te betalen bedragen variëren van HUF 500 tot HUF 10.000, terwijl de bedragen na het instellen van een gerechtelijke procedure heel wat hoger liggen.

Beroepsprocedure

- 8 dagen na de beslissingsdatum van het controleorganisme. Dit beroep wordt onderzocht door een lokale rechtbank die over 30 dagen beschikt om een beslissing uit te spreken in het kader van een vereenvoudigde procedure;
- 8 dagen na de beslissingdatum van de rechtbank in het kader van de vereenvoudigde procedure;

[www.fbaa.be]

von Moderator. - am 18.10.2017 09:03
Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.